Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Freud
1. ฟรอยด นักจิตศาสตร์ชาวออสเตรีย ผู้วางลัทธิว่าการกระทำของเราแทบทุกอย่างมีสมุฏฐานมาจากความรู้สึกในเรื่องเพศ ๑๘๕๖- ๑๙๓๙

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน