Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Beowulf (เบ-โอะวุลฟ) n.
1. กษัตริย์กล้าหาญในเรื่องโคลงเก่าแก่ของอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน