Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Augeas (ออจี-แอ็ซ) n.
1. พระเจ้า, กษัตริย์กรีกโบราณพระองค์หนึ่งตามนิยายกล่าวว่า เกิดโสโครกขึ้นในคอกสัตว์ที่ทรงเลี้ยงไว้จนถึงต้องจัดการล้างชำระกันเป็นการใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน