Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Anglicanism (แอง-กลิแคะนิส'ม)
1. ศาสนาคริสเตียน นิกายที่รัฐบาลอังกฤษถือเป็นศาสนาทางราชการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน